Zoekresultaten

14
Wis
Natuurgebied
Wis
Natuur

Plaats

8
ALKMAAR
2
HEILOO
1
BERGEN NH
1
BERKHOUT
1
DE RIJP
1
SCHOORL

Hoofdgroep

14
Zien Doen en Beleven

Natuur

Eilandspolder

DE RIJP

De Eilandspolder is een beschermd broed- en overwinteringsgebied voor tal van water-, moeras- en weidevogels, zoals de tureluur, grutto, rietgors en ...

Natuur

Staatsbosbeheer

SCHOORL

Het bezoekerscentrum De Schoorlse Duinen ligt aan de voet van het hoogste en breedste duin van Nederland. Vanuit het centrum starten verschillende ...

Natuur

Kleimeer

ALKMAAR

Polder met grasland en moerasgebied. Veel weide-, moeras- en rietvogels.

Natuur

HeilooŽrbos

HEILOO

Dit is een groot oud bos, voor kinderen zeer geschikt om leuke spelletjes doen. Op de Kattenberg staat een eeuwenoude boom met allemaal kiertjes en ...

Natuur

de Putten

BERGEN NH

Het gebied bestaat uit ondiepe plassen en is een rijk broedgebied voor grutto, kievit, visdief, bontbekplevier, tureluur en lepelaar

Natuur

De Hulk

BERKHOUT

Smalle buitendijkse polder met moeras en open water. Foerageer- en broedgebied voor moerasvogels en slaapplaats voor steltlopers.

Natuur

Abtskolk en hazepolder

ALKMAAR

Dit gebied is een pleisterplaats en foerageergebied voor watervogels.

Natuur

Mijzenpolder

ALKMAAR

Dit veenweidegebied is rijk aan weidevogels met in de winter veel pleisterende smienten en goudplevieren.

Natuur

De kleiput

ALKMAAR

Plas met rietoevers en aangrenzende weilanden. Behalve kokmeeuwen broeden er dodaars, futen, waterrallen, baardmezen en grote karekieten.

Natuur

Westwouderpolder

ALKMAAR

In de rietlanden en -kragen broeden diverse moeras- en watervogels. In de winter foerageren hier smienten, goudplevieren en soms kolganzen. Gebied is ...

Naar Boven